Ook interessant:

Nieuws
Wat doet GeschiedenisLeeft
Wie is GeschiedenisLeeft
Het digitale oorlogsmuseum
Oral history (interviews)
Projecten
Demonstratie oude ambachten
Uitbeeldingen
Weblog

Bronnen

GeschiedenisLeeft maakt altijd gebruik van primaire bronnen: originele kleermakershandleidingen, ooggetuigen(verslagen), onderzoek in kostuumdepots en archieven en heeft contacten met tal van specialisten op allerlei gebieden.

Bibliotheek

GeschiedenisLeeft beschikt over een eigen, enorme  bibliotheek met vele duizenden naslagwerken, boeken, films en documentares.
En - even belangrijk - meer dan 40 jaar opgeslagen kennis, ervaring en creativiteit.

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1- Toepasselijkheid en inhoud van de overeenkomst.

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hierna te noemen de Overeenkomst, die GeschiedenisLeeft, gevestigd te Alphen aan den Rijn, met een opdrachtgever, hierna te noemen Opdrachtgever aangaat op het gebied van dienstverlening, advieswerkzaamheden en bemiddelings- of organisatiewerkzaamheden, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2 Deze algemene voorwaarden zullen door GeschiedenisLeeft gepubliceerd worden op de website www.geschiedenisleeft.nl. GeschiedenisLeeft is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en verplicht zich deze direct te publiceren op voornoemde website. Bij het uitkomen van een vernieuwde versie van de algemene voorwaarden, komt de oude versie te vervallen en treedt de vernieuwde versie automatisch in de plaats van de voorgaande versie.
3 Alle correspondentie tussen GeschiedenisLeeft en Opdrachtgever zal plaatsvinden per e-mail of per brief.

Artikel 2- Prijzen en kosten.

1 De vergoeding voor de te verrichte werkzaamheden zullen in de Overeenkomst worden onderverdeeld in de volgende categorieŽn:

∑ Optreden, demonstratie of uitbeelding in kostuum
∑ Levering van reconstructies en/of reproducties en andere zaken
∑ Advieswerkzaamheden
∑ Bemiddelings- en organisatiewerkzaamheden

De prijzen en kosten worden in de offerte nader uitgewerkt, welke offerte eveneens onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst. De prijzen en kosten worden in artikel 3 van de Overeenkomst apart vermeld.

2 De overeengekomen vergoedingen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil voor vergoedingen, sociale lasten, reis- en autokosten en prijzen alsmede op de Tarievenlijst van Opdrachtgever, waarvan eveneens een exemplaar aan deze overeenkomst is gehecht.

3 Op 1 januari van ieder jaar wordt de Tarieflijst aangepast conform het prijsindexcijfer 'Consumentenprijsindex (CPI)', berekend op de meest recente basis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde vergoeding wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde vergoeding is gelijk aan de geldende vergoeding op 1 januari van ieder jaar, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt twee maanden voor de maand waarin de prijs wordt gewijzigd, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt 14 maanden voor de kalendermaand waarin de vergoeding wordt aangepast.

Artikel 3 - Reservering, offerte en overeenkomst.

1 Reserveringen van Optredens in kostuum dienen tenminste vier weken (20 werkdagen) voor de datum van optreden schriftelijk gemaakt te worden. GeschiedenisLeeft verleent Opdrachtgever hiervoor een optie.

2 GeschiedenisLeeft verleent Opdrachtgever gedurende een periode van vijftien dagen het recht optredens in optie te krijgen. Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijn niet schriftelijk reageert, is GeschiedenisLeeft gerechtigd de optie nietig te verklaren. GeschiedenisLeeft is niet gehouden bovengenoemde optie te verlenen, indien binnen de in sub 1 genoemde periode van vier weken (20 werkdagen) een verzoek tot optreden gedaan wordt.

3 Na schriftelijke bevestiging van het inhuren van uitbeelders door Opdrachtgever, zal GeschiedenisLeeft een offerte in tweevoud aan GeschiedenisLeeft zenden. In deze offerte zullen de prijs, tijd, plaats en/of te leveren zaken worden vermeld.

4 Indien er mondelinge overeenstemming bereikt wordt over het inhuren van diensten of uitbeelders door Opdrachtgever, zal GeschiedenisLeeft Opdrachtgever hiervan een schriftelijke bevestiging in tweevoud zenden.

5 De in sub 3 genoemde offerte en/of de in sub 4 genoemde bevestiging dient door de daartoe bevoegde rechtspersoon of functionaris te worden ondertekend. Opdrachtgever verplicht zich deze binnen acht dagen na dagtekening aan GeschiedenisLeeft te retourneren.

6 Indien GeschiedenisLeeft binnen de sub 5 genoemde periode van acht kalenderdagen geen schriftelijke reactie op de in sub 3 en 4 genoemde stukken heeft ontvangen, is GeschiedenisLeeft gerechtigd de uitbeelders op andere projecten in te zetten, dan wel de opdracht als geannuleerd te beschouwen.

7 Na ontvangst van de getekende offerte en/of bevestiging, zal GeschiedenisLeeft een overeenkomst in tweevoud zenden. Opdrachtgever verplicht zich binnen vijftien kalenderdagen na dagtekening (datum e-mail/poststempel) ťťn exemplaar, ondertekend door de bevoegde rechtspersoon/functionaris, aan GeschiedenisLeeft retour te zenden. Indien de Overeenkomst binnen de gestelde termijn niet door Opdrachtgever retour is ontvangen, is GeschiedenisLeeft gerechtigd de offerte als ontbonden te beschouwen.

8 Indien Opdrachtgever na de sub 3 en 4 genoemde bevestigingen alsnog afziet van de opdracht, is GeschiedenisLeeft gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 4 - Dagdelen en werktijden.

1 Een dagdeel is een periode van vier uur, waarvan de uitbeelder minstens drie uur aanspreekbaar is of, al naar gelang de uitbeelding, twee tot drie optredens doet.

2 Een uitbeelder zal maximaal over een periode van zes uren of anderhalf dagdeel kunnen optreden, waarbij er tussen de optredens minimaal twee rustpauzes zullen zijn.

3 Een dag voor het figureren of acteren bij film, video of tv-opnamen bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 uren, inclusief grimeren, kleden, pauzes, wachttijden, etc.

Artikel 5 - Uitbeelders

1 De uitbeelders worden in drie categorieŽn verdeeld, te weten:

> Uitbeelder van ambacht, personage of bezigheid
> Figurant met bezigheid of tekst (edelfigurant)
> Figurant

2 De uitmonstering van de uitbeelders is zo authentiek als heden ten dage maar mogelijk is en kan de toets van elke kritiek doorstaan.

3 De kunst of kunde van de uitbeelder is zo authentiek als mogelijk is en voor zover GeschiedenisLeeft dit kan weten. De door opdrachtnemer ingehuurde uitbeelders hebben zich de kunst of kunde die zij vertonen volgens de meest recente opvattingen en met grote inzet van zijn of haar integriteit eigen gemaakt.

4 De uitbeelders zullen, overmacht daargelaten, altijd op tijd voor het optreden c.q. het ingaan van hun eerste dagdeel aanwezig zijn en indien nodig hun attributen opstellen.

Artikel 6 - Facturering en betaling

1 Bij ondertekening van de Overeenkomst verplicht Opdrachtgever zich tot een aanbetaling van 25% van het offertebedrag exclusief btw GeschiedenisLeeft zendt Opdrachtgever hiervoor een factuur.

2 GeschiedenisLeeft zal voor het resterende bedrag eveneens een factuur zenden, te weten 75% van het offertebedrag exclusief btw GeschiedenisLeeft verplicht zich deze factuur uiterlijk twee weken voor het optreden aan Opdrachtgever te verzenden.

3 Betaling van de facturen door Opdrachtgever zal telkens geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op ING-banknummer 3770166 ten name van GeschiedenisLeeft te Alphen aan den Rijn. Bij een geschil over het factuurbedrag zal Opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het niet betwiste gedeelte van het factuurbedrag betalen.
Contante betalingen worden geaccepteerd.

4 Betalingen zullen geschieden in Euro's.

5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim en kan door GeschiedenisLeeft een rente in rekening worden gebracht gelijk aan de wettelijke interest. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.

6 Indien Opdrachtgever in verzuim is komen alle kosten ter verkrijging van de betaling voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever 15% van het openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van € 75,--.

7 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt is GeschiedenisLeeft gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of een optreden af te gelasten, onverminderd het recht van GeschiedenisLeeft om volledige betaling te eisen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling van de verschuldigde vergoeding op te schorten of te verrekenen, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GeschiedenisLeeft.

Artikel 7 - Annulering.

1 Annulering van een optreden vindt uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever aan GeschiedenisLeeft.

2 Indien voor een optreden door GeschiedenisLeeft specifieke kosten voor Opdrachtgever zijn gemaakt, zijn deze te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder verstaan partijen onder meer, de inkoop van materialen, het inhuren van catering, podia, vitrines, (paarden)transport, licht- en geluidsapparatuur en dergelijke.

3 Bij schriftelijk annulering tot 14 kalenderdagen voor het optreden is Opdrachtgever 5% (vijf procent) van het offertebedrag exclusief btw aan GeschiedenisLeeft verschuldigd wegens administratiekosten.

4 Bij schriftelijke annulering tot 7 kalenderdagen voor het optreden is Opdrachtgever 25 % (vijfentwintig procent) van het offertebedrag exclusief btw aan GeschiedenisLeeft verschuldigd.

5 Bij schriftelijke annulering tot 3 kalenderdagen voor het optreden is Opdrachtgever 50 % (vijftig procent) van het offertebedrag exclusief btw aan GeschiedenisLeeft verschuldigd.

6 Bij schriftelijke annulering binnen 1 kalenderdag voor het optreden is Opdrachtgever het volledige offertebedrag exclusief btw aan GeschiedenisLeeft verschuldigd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 GeschiedenisLeeft is op geen enkele wijze aansprakelijk voor conflicten voortkomend uit verschillende opvattingen over authenticiteit.

2 GeschiedenisLeeft is niet aansprakelijk voor de schade die door uitbeelders voor, tijdens en na optredens worden toegebracht aan personen, roerende en onroerende zaken.

3 GeschiedenisLeeft is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derden of welke andere gevolgschade dan ook.

4 Opdrachtgever vrijwaart GeschiedenisLeeft over alle vorderingen van derden, die met de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiŽle gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand).

5 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van GeschiedenisLeeft verder strekken dan het bedrag van de vergoedingen, die de Opdrachtgever over de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst aan GeschiedenisLeeft verschuldigd is.

6 Opdrachtgever verplicht zich de noodzakelijke preventieve (veiligheids-)maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen, dat Opdrachtgever door de werkzaamheden van de uitbeelders schade lijdt.

Artikel 9 - Overmacht

1 Indien GeschiedenisLeeft door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is GeschiedenisLeeft gerechtigd - zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten - de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten.

2 Van overmacht is sprake, indien van GeschiedenisLeeft door enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid tijdens het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van beperkende maatregelen van de overheidoproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, transportmoeilijkheden, douanestakingen, uitvoer-, invoer-, of doorvoer-verboden, werkstaking bij of boycot van GeschiedenisLeeft of haar uitbeelders , en ook in geval een toeleverancier zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of toerekenbare tekortkoming van de uitbeelder(s), en indien enige dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

3 Indien het evenement door overmacht van buitenaf geen doorgang kan vinden is opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal dan bij een eerstvolgend soortgelijk evenement de artiest benaderen voor een opdracht. Indien de uitbeelder door overmacht niet kan optreden zal hij dit zodra dit mogelijk is melden aan opdrachtgever en is de uitbeelder gerechtigd om deze overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal hij zijn uiterste best doen een gelijkwaardige vervanger te zoeken.

4 Opdrachtgever is altijd gehouden, ongeacht of de overmacht zich aan de zijde van GeschiedenisLeeft of aan de zijde van Opdrachtgever voordoet, de op grond van de Overeenkomst aan GeschiedenisLeeft verschuldigde vergoedingen te voldoen.

Artikel 10 - Overige verplichtingen van Opdrachtgever

1 Opdrachtgever verplicht zich de uitbeelder(s) alle informatie ter beschikking te stellen, welke noodzakelijk en wenselijk is teneinde de uitbeelder(s) in staat te stellen de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst uit te voeren.

2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de uitbeelders voor aanvang van hun optreden voldoende overdekte ruimte hebben, om zich te kunnen verkleden en zich voor te bereiden op hun optreden. Opdrachtgever dient eveneens zorg te dragen voor een af te sluiten ruimte, waarin uitbeelders tijdens het optreden hun persoonlijke eigendommen veilig kunnen bewaren. Het in gebreke blijven van Opdrachtgever kan tot extra kosten leiden.

3 Indien de weersomstandigheden ongunstig zijn voor optreden in de buitenlucht (bij regen, maar ook bij extreme hitte), dient er een ruimte binnenshuis te zijn waar de uitbeelders kunnen optreden. Als die ruimte niet aanwezig is, zijn de uitbeelders niet gehouden hun optreden te beginnen of voort te zetten. Deze clausule geldt niet als de uitbeelders uit hoofde van hun kunst of kunde tenten, luifels of afdaken bij zich hebben. GeschiedenisLeeft is niet aansprakelijk als er redenen buiten hem om geen overdekking is meegebracht of nodig was.

4 Opdrachtgever is verplicht de uitbeelders te voorzien van voldoende verfrissingen en voeding. Hieronder verstaat GeschiedenisLeeft ondermeer de verstrekking van een lichte broodmaaltijd inclusief koffie/thee/frisdrank /melk voor aanvang van een middag- en avondoptreden en de verstrekking van een maaltijd of lunch inclusief frisdrank en melk indien het middaguur binnen het optreden valt.

5 Indien een optreden over meerdere dagen verspreid plaatsvindt, dienen de uitbeelders in de gemeente waar het optreden plaatsvindt te kunnen overnachten, waarbij een avondmaaltijd en ontbijt verzorgd wordt. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6 Opdrachtgever zal bij een optreden dat over meerdere dagen verspreid plaatsvindt, zorgdragen voor een beveiligde opslag van de eigendommen van de uitbeelders. Indien deze eigendommen een organisatorische redenen buiten opgesteld (moeten blijven) staan, zal Opdrachtgever zorgdragen voor bewaking van deze eigendommen.

7 Opdrachtgever zorgt voor een kostenloze parkeerplaats op loopafstand. Indien niet op loopafstand geparkeerd kan worden, dient er in ieder geval te kunnen worden gelost en geladen bij de locatie. Kosten van parkeergarage of parkeermeter worden separaat op de nota in rekening gebracht.

Artikel 11 - Klachten

1 Indien Opdrachtgever klachten heeft over het optreden of de uitbeelders, dient Opdrachtgever dit binnen acht kalenderdagen schriftelijk aan GeschiedenisLeeft te melden. GeschiedenisLeeft zal van de ontvangst hiervan een schriftelijke bevestiging aan Opdrachtgever zenden. GeschiedenisLeeft verbindt zich elke klacht in behandeling te nemen en hoor en wederhoor toe te passen om tot een voor partijen bevredigende oplossing te komen.

Artikel 12 - Duur en beŽindiging van de Overeenkomst

1 Overeenkomsten kunnen worden aangegaan per evenement, per periode en/of optreden.

2 Bij het aangaan van een overeenkomst voor consultancy, onderzoek of bepaalde tijd, zal de overeenkomst automatisch eindigen na verloop van de overeengekomen periode. Opdrachtgever en GeschiedenisLeeft verplichten elkaar twee maanden voor afloop van de overeenkomst over en weer in kennis stellen of verlenging van de Overeenkomst gewenst is. GeschiedenisLeeft is niet verplicht een verzoek tot verlenging te honoreren.

3 GeschiedenisLeeft en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aangetekend schrijven, indien de wederpartij - ook na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld waarbij de wederpartij gedurende 30 dagen in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen - toerekenbaar tekort komt in de nakoming van ťťn van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

4 GeschiedenisLeeft en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aangetekend schrijven, indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, failliet is verklaard of wordt ontbonden.

5 De ontbinding van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 13 - Non-concurrentie beding

1 Partijen verplichten zich ten opzichte van elkaar tijdens de loop van de Overeenkomst en gedurende 1 jaar na beŽindiging van de Overeenkomst geen personeel en/of enige uitbeelder waaronder begrepen een uitbeelder, die al dan niet in dienst van GeschiedenisLeeft werkzaamheden voor GeschiedenisLeeft verricht, voor evenementen c.q. optredens in te huren. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de uitbeelder(s) zich tegenover GeschiedenisLeeft hebben verplicht tijdens hun overeenkomst met GeschiedenisLeeft en gedurende een periode van ťťn jaar na beŽindiging daarvan te onthouden van het doen verrichten van werkzaamheden direct of indirect via derden voor Opdrachtgever of cliŽntopdrachtgever van GeschiedenisLeeft, dit op straffe van een direct opeisbare boete.

2 Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde zal Opdrachtgever aan GeschiedenisLeeft een direct opeisbaar bedrag verschuldigd zijn van € 25.000,-- per overtreding vermeerderd met € 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

3 Opdrachtgever is verplicht via GeschiedenisLeeft ingehuurde uitbeelders binnen ťťn jaar na het eerste optreden voor Opdrachtgever, ook weer via GeschiedenisLeeft in te huren.

Artikel 14 - Geheimhouding

1 Ieder der partijen verplicht zich gedurende en na beŽindiging van de Overeenkomst alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens over de onderneming van de andere partij, welke die partij ter kennis zijn gekomen op grond van de Overeenkomst geheim te houden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen over de Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen worden voorgelegd aan een door GeschiedenisLeeft aan te wijzen bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 16 - Publiciteit en eigendomsrecht beeldmateriaal

1 Opdrachtgever verklaart bij publiciteit van evenementen de naam van GeschiedenisLeeft te vermelden en hiervan een afschrift aan GeschiedenisLeeft te sturen.

2 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd beeld en -tekstmateriaal van GeschiedenisLeeft en/of haar uitbeelders te gebruiken, na schriftelijke toestemming van GeschiedenisLeeft.

3 GeschiedenisLeeft is eigenaar van al het beeld en -tekstmateriaal waarop uitbeelders, produkten en uitingen van GeschiedenisLeeft staan.

Artikel 17 - Algemene bepalingen

1 De uitbeelder(s) is/zijn niet bevoegd GeschiedenisLeeft op ťťn of andere manier te vertegenwoordigen, met uitzondering van daartoe aangewezen personen.

2 Wijzigingen van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Indien ťťn of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen op zo'n manier dat de strekking van deze Overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.

4 Toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 - Aanvullende bepalingen

1 Promotiemateriaal. Op de website www.geschiedenisleeft.nl zijn promotiefoto's en teksten te vinden. Ter promotie van een evenement mag rechtenvrij gebruik worden gemaakt van dit materiaal mits de originele strekking intact blijft.

2 Belastingen. GeschiedenisLeeft heeft een VAR-verklaring "winst uit onderneming"' en is dus zelf verantwoordelijk voor de verschuldigde Nederlandse wettelijke afdrachten (belasting). Opdrachtgever ontvangt na afloop een factuur. Een kopie van de VAR-verklaring als Artiest, Winst uit Onderneming en identiteitsbewijs wordt u toegestuurd bij de factuur.

3 Aansprakelijkheidsverzekering. GeschiedenisLeeft heeft geen aansprakelijkheidsbedrijven-verzekering.

4 Optredens in de openbare ruimte. Indien er beperkingen gelden voor het optreden op de locatie dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de benodigde vergunningen.

5 Kleed- cq. pauzeruimte. Opdrachtgever zorgt voor een afsluitbare kleedruimte tevens. Een (indien nodig verwarmde) ruimte van ca. 2 x 2 m met voldoende licht en een spiegel is in principe al voldoende. Als (bijvoorbeeld in een historisch tentenkamp) zo'n ruimte niet voorhanden is zal opdrachtgever de artiest hierover tijdig inlichten en zullen beide zoeken naar een alternatief.

6 Omgevingsinvloeden. Regenval en harde wind, of sterke windvlagen kunnen optredens (deels) belemmeren. Dit te boordelen door de uitbeelder. In overleg met de opdrachtgever worden indien nodig alternatieven gezocht.

7 Visitekaartje. Uitbeelders behouden het recht (bijvoorbeeld na een uitbeelding) visitekaartjes van GeschiedenisLeeft te overhandigen, mocht een geÔnteresseerde hier specifiek om vragen.

8 Geluids-, foto- en video-opnames. Opnames van uitbeelder(s)/Persoonsbewijzencentrale voor intern of privť-gebruik zijn toegestaan. Opnames van uitbeelder(s)/Persoonsbewijzencentrale door (of in opdracht van) opdrachtgever voor professioneel of promotioneel gebruik zijn toegestaan maar dienen voor publicatie door GeschiedenisLeeft te worden goedgekeurd. GeschiedenisLeeft behoudt het recht om deze of andere opnames ook voor haar eigen promotie aan te wenden tenzij anders overeengekomen. Opname van uitbeelder(s)/Persoonsbewijzencentrale voor professioneel of promotioneel gebruik voor derden is alleen toegestaan na schriftelijke overeenkomst van GeschiedenisLeeft en opdrachtgever.
 


Bel, schrijf of e-mail:

Peter de Haas   -   Post- en bezoekadres: Cantharel 17,  2403 RA Alphen aan den Rijn   -  
Telefoon: 0172-438975   -   Mobiel: 06-33860654   -   E-mail: info@geschiedenisleeft.nl   -  www.geschiedenisleeft.nl    -   INGbank 3770166  t.n.v. Geschiedenisleeft    -   KvK nr. 27323754.